Archive for

Biên bản cuộc họp ban chấp hành chi đoàn vùng Đông ngày 17/1/1949

Biên bản cuộc họp ban chấp hành chi đoàn vùng Đông ngày 31/1/1949

Ngày 31/1/1949, Ban chấp hành chi đoàn vùng Đông đã tổ chức cuộc họp để kiểm điểm các công việc đã làm trong tháng và bầu thư ký thay cho công binh Trần Siêu đã về nước.

Thống kê chi tiêu tháng 1 năm 1949 của ban trung ương cứu tế Công binh

Biên bản họp thường lệ của ban trung ương cứu tế Công binh ngày 1/2/1949 tại Sorgues

Tường thuật cuộc hội kiến với ông Trần Ngọc Danh gửi các cơ, đạo Công binh ngày 3/11/1948

 

Chỉ thị về việc tranh đấu chống phong trào Bảo Đại ngày 29/3/1949

Quyết nghị của 40 Công binh ở trung tâm số 5 ở Vesoul ngày 23/4/1949

Quyết nghị gửi trung ương Công binh của cơ đoàn 57 Toulouse ngày 25/9/1948

Quyết nghị gửi trung ương Công binh của cơ đoàn 43 ngày 01/9/1948