Tư liệu hồ sơ (Dossiers d’archives)

This category contains 156 posts

Tạp chí Công Binh số 35 năm 1945

Advertisements

Tạp chí Công Binh số 34, tháng 5 /1945

Tạp chí Công Binh số 32, ngày 01/3/1945

Tạp chí Công Binh số 30, ngày 01/01/1945

                     

Tạp chí Công Binh số 29, ngày 01/12/1944

            

Tạp chí Công Binh số 28, ngày 01/11/1944

Tạp chí Công Binh số 27, ngày 01/10/1944

Tạp chí Công Binh số 23, ngày 20/03/1944

Tạp chí Công Binh số 22, ngày 05/03/1944

Tạp chí Công Binh số 21, ngày 20/02/1944

Tạp chí Công Binh số ngày 25/01/1944

Tạp chí Công Binh số 16, ngày 20/10/1943

Quyết nghị về việc ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh ngày 25/9/1949

Thông cáo của BCH chi đoàn vùng Đông về ủng hộ kháng chiến ở Việt Nam

Thông cáo về việc tổ chức đại hội nghị Công binh ngày 19/2/1949

Biên bản cuộc họp trung ương Công binh ngày 6, 7/2/1949

Quyết nghị chống việc hồi hương, năm 1948

 

Biên bản họp hàng tháng của Ban chấp hành công đoàn ngày 10/3/1949

Biên bản cuộc họp hội đồng trung ương Công binh ngày 31/10 và ngày 1, 2/11/1948

Bản sao Thông cáo số 4 của phái đoàn chính phủ Việt Nam tại Pháp gửi Công binh và Kiều bào

Ngày 15/10/1948, ông Trần  Ngọc Danh, Nghị sĩ Cần Thơ, đại diện chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Pháp gửi thông cáo số 4 tới toàn thể anh em Công binh, Kiều bào ở Pháp và ở hải ngoại

Advertisements