Tư liệu hồ sơ (Dossiers d’archives)

This category contains 162 posts

Tạp chí Công Binh số tháng 1, năm 1946

Tạp chí Công Binh số Tết, năm 1945

                 

Tạp chí Công Binh số 39, năm 1945

 

Tạp chí Công Binh số 40, tháng 11 năm 1945

Tạp chí Công Binh số 38, tháng 9 năm 1945

Công Binh – Phụ trương hàng tuần số 1, tháng 8 năm 1945

Tạp chí Công Binh số 36 năm 1945

             

Tạp chí Công Binh số 35 năm 1945

Tạp chí Công Binh số 34, tháng 5 /1945

Tạp chí Công Binh số 32, ngày 01/3/1945

Tạp chí Công Binh số 30, ngày 01/01/1945

                     

Tạp chí Công Binh số 29, ngày 01/12/1944

            

Tạp chí Công Binh số 28, ngày 01/11/1944

Tạp chí Công Binh số 27, ngày 01/10/1944

Tạp chí Công Binh số 23, ngày 20/03/1944

Tạp chí Công Binh số 22, ngày 05/03/1944

Tạp chí Công Binh số 21, ngày 20/02/1944

Tạp chí Công Binh số ngày 25/01/1944

Tạp chí Công Binh số 16, ngày 20/10/1943

Quyết nghị về việc ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh ngày 25/9/1949