Archive for

Danh sách công binh huyện Bình Giang, Hải Dương

  Cảm ơn Joel Phạm đã gửi cho chúng tôi tài liệu này

Thư chia tay anh em công binh hồi hương năm 1948 của hội viên Quảng Nam

Cảm ơn Joel Phạm đã gửi cho chúng tôi tài liệu này

Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Thim trước khi lên đường về nước cùng phái đoàn Hồ Chí Minh năm 1946

Cảm ơn Joel Phạm đã gửi cho chúng tôi tài liệu này

Giấy chứng nhận cho công binh trước khi về nước cùng phái đoàn Hồ Chí Minh

Cảm ơn Joel Phạm đã gửi cho chúng tôi tài liệu này

Thông cáo về việc cứu tế ngày 10/12/1948