Latest Post

Récolte du riz en Camargue 1943 – Thu hoạch lúa ở Camargue năm 1943

Récolte du riz en Camargue 1943 – Thu hoạch lúa ở Camargue năm 1943

En 1941, des centaines de travailleurs indochinois sont venus participer à la relance du riz en Camargue. Năm 1941, hàng trăm người lính thợ Đông dương đã đến và tham gia vào việc phục hồi việc trồng lúa ở Camargue. Đây là chút tư liệu hiếm hoi về những người lính thợ đông dương trong … Tiếp tục đọc

Page view

  • 53,151