Tư liệu hồ sơ (Dossiers d’archives)

This category contains 162 posts

Thông cáo của BCH chi đoàn vùng Đông về ủng hộ kháng chiến ở Việt Nam

Thông cáo về việc tổ chức đại hội nghị Công binh ngày 19/2/1949

Biên bản cuộc họp trung ương Công binh ngày 6, 7/2/1949

Quyết nghị chống việc hồi hương, năm 1948

 

Biên bản họp hàng tháng của Ban chấp hành công đoàn ngày 10/3/1949

Biên bản cuộc họp hội đồng trung ương Công binh ngày 31/10 và ngày 1, 2/11/1948

Bản sao Thông cáo số 4 của phái đoàn chính phủ Việt Nam tại Pháp gửi Công binh và Kiều bào

Ngày 15/10/1948, ông Trần  Ngọc Danh, Nghị sĩ Cần Thơ, đại diện chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Pháp gửi thông cáo số 4 tới toàn thể anh em Công binh, Kiều bào ở Pháp và ở hải ngoại

Thông cáo về việc tổ chức đại hội nghị Công binh ngày 19/2/1949

Biên bản họp trung ương Công binh ngày 6, 7/2/1949

Biên bản cuộc họp trung ương Công binh ngày 10/10/1948

Biên bản cuộc họp các nhân viên vừa trúng cử vào BCH chi đoàn vùng Đông ngày 8/1/1949

 

Biên bản cuộc họp ban chấp hành chi đoàn vùng Đông ngày 17/1/1949

Biên bản cuộc họp ban chấp hành chi đoàn vùng Đông ngày 31/1/1949

Ngày 31/1/1949, Ban chấp hành chi đoàn vùng Đông đã tổ chức cuộc họp để kiểm điểm các công việc đã làm trong tháng và bầu thư ký thay cho công binh Trần Siêu đã về nước.

Thống kê chi tiêu tháng 1 năm 1949 của ban trung ương cứu tế Công binh

Biên bản họp thường lệ của ban trung ương cứu tế Công binh ngày 1/2/1949 tại Sorgues

Tường thuật cuộc hội kiến với ông Trần Ngọc Danh gửi các cơ, đạo Công binh ngày 3/11/1948

 

Chỉ thị về việc tranh đấu chống phong trào Bảo Đại ngày 29/3/1949

Quyết nghị của 40 Công binh ở trung tâm số 5 ở Vesoul ngày 23/4/1949

Quyết nghị gửi trung ương Công binh của cơ đoàn 57 Toulouse ngày 25/9/1948

Quyết nghị gửi trung ương Công binh của cơ đoàn 43 ngày 01/9/1948